Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

Начало

Проект САМ – Социална адаптация на младежи се изпълнява от фондация
„Движение на българските майки”


САМ – Социална адаптация за младежи  предлага нов подход за преодоляване на социалното изключване и последиците от него (включително и превенция на изоставянето), предоставяйки мобилна подкрепа на конкретна уязвима група (младежи между 18  и 26г., отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца без родителска грижа, в това число, бременни жени и майки) в техните домове.  Чрез него 20 младежи (между  които 5 майки ) за една година  ще мога т да повишат своя образователен ценз, да получат социална, психологическа и юридическа  подкрепа.


Иновативният подход при предоставянето на социални услуги, индвидуалното обгрижване, според конкретните нужди на всеки потребител и поставянето на акцента върху развитието на младежите – социално, образователно, професионално и пр., са фактори, определящи уникалността на проекта, което, искрено вярваме, го превръща в модел за добри практики.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.
BG051PO001-5.2.06 -  „Социални услуги за социално включване”
Договор BG051PO001-5.2.06-0196-С-0001/ Проектно предложение BG051PO001-5.2.06-0196