Новини

Проект САМ

2011-02-01
Социална адаптация на младежи

Информационна Среща

2011-01-24
стартирането на социалната услуга САМ
Още новини...

Как да помогнем?
1. С банков превод:

IBAN
BG73FINV91501214662979

BIC
FINVBGSF

2. Или:

epay.bg

3. По друг начин  

ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ „САМ”?

 

Според проведеното от ДАЗД национално проучване на състоянието на специализираните институции за деца, към края на календарната 2008 г., в страната ни има 7276 деца отглеждани извън семейна среда, без това число да са включени броя на децата, лишени от родителска грижа, но настанени в Помощни, Оздравителни, Възпитателни и др. училища от интернатен тип, което е форма на скрита институционализация. Статистическите проучвания показват, че близо  90 % от децата, намиращи се в специализирани институции, имат семейство и са настанени поради невъзможност да бъдат отглеждани в семейна или близка до семейната среда. Основните фактори, които обуславят настаняването на децата от семейства в неравностойно социално положение в специализирани институции, са трудностите, които те срещат при отглеждането им (икономически, психологически, социални), съчетани с липсата на достатъчно алтернативни на институционалната грижа услуги.  Основните рискове, на които са подложени децата в тези семейства, са свързани с качеството на живот, климата в семейството и достъпа на децата до образование. Тези данни, показват, че институционализирането на деца в Република България е проблем, свързан преди всичко с бедността, ниския образователен статус и липсата на родителски капацитет.

За съжаление, се наблюдава мултиплициране на проблема. Годишно, над 150 младежи, навършват пълнолетие и излизат от ДДЛРГ (Домовете за деца, лишени от родителска грижа). Още толкова, завършват помощните и оздравителните училище. Само малка част от тях, се връщат в биологичните си семейства (когато имат такива), тъй като връзките им с родителите и роднините са прекъснати много отдавна и не могат да бъдат възстановени. Така, на изхода на институциите, те се озовават в ситуация на много трудна социална интеграция, понеже не разполагат с необходимия икономически, образователен и социален капацитет да се справят със самостоятелното си съществуване. Проблемът се утежнява още повече, когато те самите станат родители. Поради липсата на оформен модел за правилно и отговорно родителство, те най-често неглижират децата си или ги оставят, на свой ред, за отглеждане в специализирана институция. По този начин се получава един затворен цикъл, наложен от досегашния модел за институционална грижа спрямо децата, до момента на пълнолетието им и почти никаква оказвана подкрепа, след това. Във всички държавни програмни документи от последните години, касаещи проблематиката на децата в институции, се предвижда да се работи за развитие на социалните услуги, които да са алтернатива на досегашните специализирани институции, да предлагат и грижа в общността. Това ще предотврати десоциализацията на ползващите ги и ще доведе до намаляване на многото съпътстващи институционализирането проблеми – трудна или невъзможна социална интеграция, безработица, престъпна дейност, лошо родителство.

Все още, социалните услуги, насочени към излизащите от специализираните институции млади хора, са малко като брой и не достатъчно развити. Освен това, те не могат в пълна степен да окажат необходимата подкрепа за самостоятелно справяне на младите хора с всички казуси, касаещи социалната им независимост, поради факта, че биват предоставяни в конкретни жилищни площи. За да може даден представител на целевата група да се възползва от дадена социална услуга (защитено жилище, кризисен център, център за временно настаняване, наблюдавано жилище), той трябва да бъде временно настанен на определен адрес, което изгражда в него трайна форма на зависимост от ползване на услуги от резидентен тип.

 

КАКВО Е „САМ” ?

 

Проект “САМ – Социална адаптация за младежи”  предлага иновативен подход за преодоляване на социалното изключване и последиците от него (включително и превенция на изоставянето), предоставяйки подкрепа на конкретна уязвима група (младежи, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца, в това число, бременни жени и майки), които до този момент биват обхващани само от форми на социални услуги, осъществявани в наблюдавани или защитени пространства. Младежите, правещи опити да живеят самостоятелно (в наети квартири, наследствени или предоставени за ползване жилища), не могат да получат адекватна форма на подкрепа, съобразена с индивидуалните им нужди най-вече в посока на повишаване на образователен и професионален ценз, което всъщност са и единствените механизми за трайно и устойчиво преодоляване на социалното изключване. Те са принудени или да изоставят опитите за самостоятелен живот, за да ползват предоставените чрез различните социални услуги жилищни помещения (в защитени или наблюдавани жилища, кризисни центрове, центрове за временно настаняване и пр.), което допълнително затруднява реализирането на възможност за водене на независим от институция живот, или да се примират с ниско качество на живот и зависимост от системата за социално подпомагане, поради невъзможност за придобиване на по-добър образователен или професионален статус.

В този смисъл, проект “САМ – Социална адаптация за младежи” е в пълно съответствие с общата цел на основната област на интервенция „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, „Прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи за повишаване качеството на живот на уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.”, както и със специфичните цели.

Иновативния подход при предоставянето на социални услуги, индвидуалното обгрижване, според конкретните нужди на всеки потребител и поставянето на акцента върху развитието на младежите – социално, образователно, професионално и пр., са фактори, определящи уникалносттта на проекта, което, искрено вярваме, ще го превърне в модел за добри практики.

 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА „САМ”?

 

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на млади хора, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца без родителска грижа.

 

Специфични цели:

 • Независимост от системата на социално подпомагане и развиване на способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу съответстващо заплащане.
 • Оказване на необходимата помощ и подкрепа на представители на целевата група по местоживеене, без да се изгражда форма на институционална зависимост, дори и за лимитиран времеви период.
 •  Повишаване на образователния и професионален статус на потребителите.
 • Превенция на изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.
 • Оказване на подкрепа при самостоятелния живот по местоживеене на бенефициентите (собствени жилища, самостоятелни квартири, жилища на роднини и приятели) – помощ за намиране, устройване и поддържане на жилищно/и помещение/я;
 • Социално, психологическо и юридическо консултиране;
 • Оказване на подкрепа при довършване на образованието (ако се налага) и при повишаване на образователния ценз ( ако е приложимо);
 • Повишаване на възможностите за професионална реализация – включване в професионални, компютърни, езикови и шофьорски курсове;
 • Подкрепа при търсенето и намирането на работа;
 • Консултативна и практическа подкрепа при отглеждането на дете/деца за бенефициентите-майки, с цел – превенция на изоставянето и придобиване на умения за добро родителство.
 • Оказване на съдействие при необходимост от контакт между бенефициентите и държавни, общински и обществени структури и институции – общински регистри за кандидатстване за общински жилища, бюро по труда, училище и университет, отдели за социално подпомагане, банки, медицински и обучителни центрове и др.;
 • Обучение на екипа, управляващ и изпълняващ проекта, за по-успешно прилагане на международно утвърдени подходи за работа, с деца, напускащи институциите;
 • Фамилно посредничество;
 • Подкрепа за създаване на трайни навици, по отношение на бюджетирането на времето и парите на младежите-ползватели..
 • Правилна организация на свободното време на потребителите – включване в спортни, художествени, артистични и др. (според интересите и потребностите) занимания. Организиране на пътувания  и екскурзии.

 

КАКВИ СА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

 

•   Независимост от системата на социално подпомагане и развиване на способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу съответстващо заплащане.

•   Оказване на необходимата помощ и подкрепа на представители на целевата група по местоживеене, без да се изгражда форма на институционална зависимост, дори и за лимитиран времеви период.

•   Повишаване на образователния и професионален статус на потребителите.

•   Превенция на изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.

 

 

НА КОГО ПОМАГА „САМ”?

 

Младежи, на възраст между 18 и 26 години, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца без родителска грижа, поради навършване на пълнолетие, не участващи в други форми на социални услуги и не можещи да разчитат на подкрепа от страна на близки и роднини. Младежите трябва да дадат съгласието си, част от дейностите по проекта, да им бъдат предоставени в домовете. Предвижда се 25% от бенефициентите да са бременни или майки, отговарящи на горните условия.